Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng
Điện trở vòng
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng
Điện trở vòng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở vòng

V 5.6

V 5.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.5KW Ø 160mm x 75mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

V 4.6

V 4.6
Thông số kỹ thuật:240V-1.5W Ø 90mm x 110mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

V 3.6

V 3.6
Thông số kỹ thuật:220V-500W Ø 120mm x 100mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

V 2.6

V 2.6
Thông số kỹ thuật:230V-2x215W Ø 160mm x 150mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

V 1.6

V 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 300W Ø 55mm x 45mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop